Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Postępowanie uproszczone w procedurze cywilnej – uwaga: nowe formularze od 26 sierpnia 2016 r.

Wszyscy którzy od dnia 26.08.2016 r. chcieliby dochodzić swych praw na drodze postępowania uproszczonego w procedurze cywilnej muszą liczyć się z obowiązkiem stosowania nowych formularzy. W przeciwnym bowiem razie zostaną wezwani przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez zastosowanie nowych wzorów.

Dnia 26.08.2016 r. wchodzi bowiem w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2016.1213 z dnia 2016.08.11), które przewiduje nowe formularze dla pozwu, pozwu wzajemnego oraz formularza DS dotyczącego danych stron w postępowaniu uproszczonym.

Czym jest cywilne postępowanie uproszczone? Postępowanie to przewidziane jest przez przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 z dnia 2014.01.21 z późn. zm.) i dotyczy spraw o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty; jak również w sprawach o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej jednakże tutaj już bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Reasumując postępowanie to jest niezwykle powszechne i dotyczy raczej drobnych spraw umów życia codziennego, stąd też pewne uproszczenia wprowadzone przez Ustawodawcę, a mające na celu maksymalne usprawnienie procedowania w tym trybie. Jednym z takich uproszczeń jest właśnie stosowanie gotowych formularzy w miejsce „tradycyjnych” pism sądowych.

Zgodnie z art. 125 § 2 kpc, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach. Natomiast art. 5052 kpc, stanowi, że pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być właśnie sporządzone na urzędowych formularzach.

Zwróćmy uwagę, że stosownie do art. 1301 § 11 i 2 kpc, jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Powyższe implikuje konieczność stosowania właściwych, a tym samym od 26.08.2016 r. – nowych – formularzy.

Podkreślić należy, że pismo dotknięte takimi brakami nie tylko powoduje stratę naszego czasu i opóźnia samo postępowanie, ale jeżeli zostało zwrócone to dodatkowo nie wywołuje – żadnych – skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Może się więc okazać, że nie doszło tym samym np. do skutecznego przerwania biegu przedawnienia naszego roszczenia i kolejne skierowanie pozwu w sprawie (już na właściwym formularzu) obarczone będzie ryzykiem podniesienia takiego zarzutu przez naszego przeciwnika, co w rezultacie doprowadzi do przegrania sprawy.

Gdzie znajdziemy nowe formularze? Przede wszystkim w sieci Internet na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (bip.ms.gov.pl) w formie pozwalającej na ich uzupełnienie za pośrednictwem komputera, jak również bezpośrednio w siedzibach sądów, gdzie znajdziemy wydrukowane już egzemplarze, które następnie należy wypełnić „ręcznie”. Korzystając z tych źródeł nie narazimy się na wyżej wspomniany zwrot pozwu i konsekwencje z tym związane.

29.08.2016 r.

Adwokat Szymon Dubel